شما در برچسب: ارتباطات بین فردی هستید...

Interpersonal Skills مهارت های بین فردی

مهارت‌های بین فردی

مهارت‌های بین فردی مهارت‌های بین فردی مهارت‌هایی هستند که شامل توانایی برقراری ارتباط و ایجاد روابط با دیگران می‌شوند. این مهارت‌ها ویژگی‌های مختلفی دارند که مهمترین آن داشتن ارتباطات و همکاری کردن با دیگران است. این مهارت به روال مصاحبه شغلی ما  کمک می‌کند و تاثیر بسزایی در پیشرفت شغلی

Becoming Friends with Colleagues دوست شدن با همکاران

دوست شدن با همکاران

دوست شدن با همکاران: برقراری ارتباط مستحکم با همکاران یکی از مهمترین روشهایی است که نقش بسزایی در افزایش رضایت شغلی و میزان وابستگی به محیط کار دارد. کارمندان حرفه‌ای برای مستحکم کردن ارتباط کاری خود مرزهای مشخصی را تعیین و از دوست شدن زیاد با همکارانشان اجتناب می‌کنند تا

Etiquette in Workplace آداب معاشرت در محیط کار

آداب معاشرت در محیط کار

آداب معاشرت در محیط کار آداب معاشرت در محیط کار به الگوی رفتاری گفته می‌شود که باید در محیط کار آنها را رعایت کنیم. قوانین آداب معاشرت مشخص می‌کند که چه کارهایی می‌بایست انجام دهیم و از چه کارهایی دوری کنیم. در ادامه به نکات آداب معاشرت در محیط کار

سبد خرید
Please enter your name and mobile number and send… Our experts will contact you as soon as possible.