شما در برچسب: فرآیندسازی هستید...

Technology Transfer انتقال فناوری

انتقال فناوری

انتقال فناوری فرآیندی است برای انتقال تکنولوژی از یک فرد یا سازمان به فرد یا سازمان دیگر همراه با دانش و مهارت‌های بکارگیری آن. اما این پروسه به سادگی صحبت درمورد آن نیست؛ بلکه فرآیندی است پیچیده و دشوار که بدون برخورداری از دانش و اطلاعات کافی، باعث از دست

سبد خرید
Please enter your name and mobile number and send… Our experts will contact you as soon as possible.